Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
w Lipnicy Małej

Deklaracja dostępności

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Lipnicy Małej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://sp2lm.pl/,  

Data publikacji strony internetowej: 01.03.2016r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest  częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 Treści lub funkcje niedostępne:

 

-brak transkrypcji opisowej materiałow dźwiękowych, niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej, zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, niektóre elementy nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki, niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane

 

Wymienione wyżej funkcje są niedostępne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.

 

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia:

08.04.2022r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Marta Sarniak 
e-mail: sp2lm@interia.pl 
Telefon: 18 27 525 10

Procedura wnioskowo-skargowa

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz  skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na e- mail: sp2lm@interia.pl. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Przystanek

W pobliżu szkoły znajduje się przystanek komunikacji publicznej. Trasa do szkoły jest bezpieczna i odbywa się za pośrednictwem chodnika i bezpiecznego przejścia dla pieszych.

 

Parking

Obok szkoły znajduje się parking. Na parkingu znajdują się miejsca  wyznaczone dla rodzin z dziećmi oraz dla osób z niepełnosprawnościami. Stanowisko postojowe jest połączone z najbliższym chodnikiem. Została zachowania minimalna odległość od wejścia.

 

Wejście do budynku

1)  Do wejścia głównego budynku prowadzą schody zewnętrzne. Wejście jest również dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,

2)  Główne wejście daje możliwość samodzielnego dostępu do budynku dla osoby poruszającej się na wózku,

3)  Wokół głównego wejścia umożliwiono pole manewru o wymiarach co najmniej 150cm x150 cm,

4)  Szerokość drzwi wejściowych umożliwia bezkolizyjne pokonanie osobom ze szczególnymi potrzebami,

5)  Przy drzwiach znajduje się domofon, który umieszczony jest po stronie klamki. Brak świetlnego potwierdzenia otwarcia drzwi.

6)  Wejście główne jest dobrze widoczne na tle fasady budynku,

7)  Wejście do budynku jest dobrze oświetlone światłem sztucznym,

8)  Przed i za drzwiami wejściowymi nie ma stopni,

9)  Drzwi są zabezpieczone samozamykaczem, nie wymagają jednak użycia nadmiernej siły do ich otwarcia,

10) Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną, brak oznakowania piktogramami,

11) Szkoła nie posiada planu tyflograficznego,

12) Drzwi wejściowe właściwie skontrastowane z otoczeniem.

 

Schody wewnętrzne

1) Schody są równe, proste i mają taki sam kształt,

2) Wyposażone są w poręczę, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a,

3) Schody wyłożone są materiałem antypoślizgowym i oznaczone są kontrastowo,

4) Przed schodami i na ich szczycie znajdują się oznaczenia fakturowe,

5) Piętra są oznaczone i skontrastowane względem ścian,

6) W budynku brak windy,

7) Ilość stopni w jednym biegu przekracza 10.

 

Ciągi komunikacyjne

1) Wszystkie ciągi komunikacyjne mają odpowiednią szerokość (nie mniejsza niż 120 cm),

2) Ciągi komunikacyjne są wolne od przeszkód,

3) Ciągi komunikacyjne oraz drzwi wewnętrzne są oznakowane kontrastowo,

4) Na korytarzu jest odpowiednia akustyka.

 

 Klasy i pomieszczenia

1) W klasach jest dobra akustyka,

2) Klasy mają prostokątny kształt,

3) Pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny,

4) Klasy wyposażone są w tablice multimedialne oraz istnieje możliwość regulowania światła,

5) Zastosowano odpowiednia kolorystykę-kontrast drzwi w stosunku do ścian,

6) Drzwi i przejścia pozbawione są progów, otwierają się na zewnątrz co umożliwia poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich,

7) Wyraźne oznaczenie, niektórych pomieszczeń (wielkość, kontrast i odpowiedni kształt czcionki),

8) Oznaczenia symboliczne na toaletach (piktogramy),

9) Brak oznaczeń pomieszczeń w alfabecie Braille’a.

 

Łazienka i toaleta

1) W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami i dla rodzin z dzieckiem.

 

 

Bezpieczeństwo i ewakuacja

1) Brak alternatywnego sposobu ewakuacji osób ze specjalnymi potrzebami,

2) Brak świetlnego systemu powiadamiania alarmowego,

3) Brak dźwiękowej informacji o kierunkach ewakuacji DSE,

4) Brak czytelnego oznaczenia dróg ewakuacji alfabetem Braille’a,

5) Brak skontrastowania płaszczyzn poziomych wzdłuż ciągów ewakuacyjnych,

6) W budynku jest dźwiękowy system powiadamiania alarmowego,

7) Ciągi ewakuacyjne są możliwe do zauważenia przy pomocy białej laski,

8) Czytelna informacja o drogach ewakuacyjnych.

 

Informacja i nawigacja

1) W budynku sekretariat jest w pobliżu wejścia,

2) W szkole znajduje się miejsce zapewniające rozmowę w cichym środowisku,

3) Osoba w sekretariacie jest widoczna, (znajduje się za nią źródło światła jednak w oknach zamontowane są rolety),

4) Brak oznaczenia fakturowego dojścia do sekretariatu,

5) Dostępna pętla indukcyjna.

 

Tłumacz języka migowego, komunikacja

Wśród pracowników Szkoły nie ma osoby, która potrafi porozumiewać się w języku migowym. W razie potrzeby udzielenia informacji osobie z niepełnosprawnościami obsługa wzywa Dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną.

 

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.